Категории

.

Минерали

Фирма:
Град:
website
Описание:
www.Q-sands.com
Произвеждаме Кварцов пясък с различни размери за пясъкоструене,
Фирма:
Град:
website
Описание:
mgu.bg
ХИДРО- ГЕО Консултинг ЕООД е специализирана фирма за изследователски, проучвателни, проектантски и експертни задачи и услуги в областта на хидрогеологията, геотехниката и минералните води. Основни дейности: 1. Експлоатационни ресурси и санитарно - охранителни зони на водоизточници от подземни и минерални води. Проекти за издаване на разрешително за водоползване. 2. Инженерно-геоложки проучвания, консултации и експертизи за оценка на земната основа и укрепване на строителни, свлачищни и минни обекти. 3. Екологични и технологични анализи на концесии за бутилиране на минерални води. Консултации и проекти за компрексно използване на минералните води - за балнеология, рекреация, добив на геотермална енергия и др. 4. Търсене и проучване на подземни води. Прокарване на сондажи и водоснабдителни кладенци. Специализирани хидрогеоложки, хидрохимични и геофизични измервания. 5. Хидрогеоекологични оценки и прогнози на уранодобивни обекти, депа за твърди битови отпадъци, бензиностанции, свинекомплекси, водоснабдителни групи и др.