Категории

.

Научноизследователска и развойна дейност

Фирма:
Град:
website
Описание:
www.niism.com
. . Научно-изследователски институт по строителни материали . . Научно-изследователски институт по строителни материали НИИСМ е основан като самостоятелна научно-стопанска организация от 01.01.1963 год. Основните научни звена-секции са обособени по отделните подотрасли на строителната индустрия за разработване на съответните задачи, а взаимната обвързаност между тях, дава възможност за решаване на кардинални проблеми на промишлеността за строителни материали. От 19.01.1994 г., е преобразуван по Търговския закон в еднолично дружество с ограничена отговорност НИИСМ – ЕООД, с принципал МРРБ. В НИИСМ-ЕООД са разработени голям брой от Българските Държавни стандарти /БДС/ за техническите изисквания и методите за контрол и оценка на строителните продукти. Специалисти от Института участвуват в осем Технически комитета /ТК/ към Българският институт за стандартизация /БИС/. Те разработват и въвеждат Европейските норми ( EN ) като БДС в съответствие с изискванията на Директива 89/106 за строителни продукти на ЕС. Към Института има изпитвателна лаборатория за строителни материали Акредитирана по БДС EN ISO / IEC 17025, с Акт за акредитация 47 ЛИ от 02.11.1993 г. тогава на ИА БСА, към ДАСМ, а сега Сертификат № 47 ЛИ от ИА “БСА” със срок на валидност до 30.06.2014 г. От 2002 година НИИСМ ЕООД има разрешение от МРРБ за оценяване съответствието на строителни продукти, което в настоящия момент включва: Разрешение № РОССП-03/17.09.2007 г. за сертификация на строителни продукти и системи за производствен контрол съгласно част 3 от НСИСОССП; Разрешение № РОССП-02/26.05.2008 г. за издаване на Български технически одобрения и Разрешение № CPD 05-NB 1950/17.09.2007 с идентификационен № NB 1950 от регистъра на Европейската комисия като орган за оценяване съответствието на строителни продукти и системи за производствен контрол, като орган за контрол и като изпитвателна лаборатория, съгласно Директива 89/106 за строителни продукти на Съвета на Европейската общност. . . Дейността на НИИСМ - ЕООД включва: . . Научноизследователска, консултантска и експертна дейност на технологиите и производствата в строителната индустрия – суровини за строителната промишленост; цимент, гипс, вар, добавъчни материали, бетони, строителни разтвори, строителна и облицовъчна керамика, хидро- и топло изолационни продукти, топлоизолационни системи, строителни лепила, огнеупорни продукти и др. Оценяване съответствието на строителните продукти; Разработване и издаване на Българско техническо одобрение /БТО/; Лабораторен контрол в Акредитираната изпитвателна лаборатория за строителни материали; Одит на системи за производствен контрол; Разработване и внедряване на стандартизационни документи; Екип от експерт-оценители и разработване на ОВОС; Производство на: химически добавки за циментови разтвори и бетони /пластифициращи, противомразни, въздуховъвличащи, ускоряващи втвърдяването/; бързовтвърдяващи високоякостни цименти и състави на тяхна основа; огнеупори /бетони, набивни маси, мертели, специални изделия/; Топлинни, аеродинамични, екологични измервания и прибори.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ismanagement.org
Институтът за стратегическо управление е организация имаща за свои основни стратегически цели следното: Системи за управление на качеството ISO 9000 ISO 9001:2000; Системи за управление на безопасно производство на хранителните продукти /Анализ на Рисковете и Контрол на Критичните Точки/ HACCP Системи за управление на безопасността на хранителните продукти ISO 22000:2005; Системи за управление на безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001;2002; Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004; Добри производствени, санитарни, хигиенни и други практики и програми GMP, GSP, GHP, GAP, GLP; Човешки ресурси, консултиране, обучение.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.efektkontrol.com
ОКА ЕФЕКТ КОНТРОЛ е акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 и притежава Сертификат за акредитация рег. № 220-ОКА от ИА ”Българска служба по акредитация”. Контрол на физични фактори: - Измерване на осветление - Измерване на микроклимат - МК (включва контрол на: относителна влажност, температура и скорост на движение на въздуха) - Измерване на шум: Ниво на шума, dBA Дневно ниво на експозиция на шум, dBA Върхово ниво на звуково налягане, dBС Контрол на електрически уредби и съоръжения: - Измерване на импеданс на контура “фаза-защитен проводник” - Измерване на съпротивление на защитни заземителни уредби - Измерване на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби - Измерване на съпротивление на изолация - Измерване на прекъсвачи за защитно изключване Контрол на вентилационни инсталации - Измерване на вентилациипо наредбата за тютюнопушене - Измерване на вентилационни инсталации по проект Контрол на климатични инсталации - Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието необходими на служби трудова медицина за изготвяне оценка на риска - Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието валидни за Изпълнителна Агенция Главна Инспекция по труда - Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието валидни за въвеждане в експлоатация на строежите - Издаваме протоколи и сертификати за наладка на вентилация - Издаваме протоколи и сертификати за ефективност на вентилация по наредбата за тютюнопушене
Фирма:
Град:
website
Описание:
nexus-bg.com
1. Научни изследвания и услуги в областта на безразрушителния контрол (ултразвук, радиография, магнитни-прахови и др.) 2. Проектиране, проучвания, консултации, инженеринг 3. Разработка на специализирани софтуерни и хардуерни решения
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ИНСТИТУТ ПО ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА, с адрес София, бул. Цариградско шосе 72 и телефон 02 9743761 е вписана с основна дейност Научноизследователска дейност.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ИНСТИТУТ ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА в ВАРНА можете да намерите на телефон 052 370501. Фирмата извършва дейност "Научноизследователска дейност".
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ИНСТИТУТ ПО ХИДРАВЛИКА ЕООД, с адрес Казанлък, ул. Ген.Столетов 45 и телефон 0431 64198 е вписана с основна дейност Научноизследователска дейност.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ-БАН с адрес София, бул. Цариградско шосе 72 и телефон 02 979 57 85. Основната дейност на ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ-БАН е Научноизследователска дейност.
Фирма:
Град:
website
Описание:
В каталога фирма ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, с адрес Марково и телефон 032 672 364 е вписана с основна дейност Научноизследователска дейност.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Това е начинът, по който в каталога е вписана фирма ИНСТИТУТ ПО ТОПЛОТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГЕТИЧНО МАШИНОСТРОЕНЕ с адрес София, кв. Военна Рампа, ул. 202 8 и телефон 02 9312377. Основната дейност на ИНСТИТУТ ПО ТОПЛОТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГЕТИЧНО МАШИНОСТРОЕНЕ е Научноизследователска дейност.