Категории

.

Правораздаване и съдебна дейност

Фирма:
Град:
website
Описание:
адв. Николай Апостолов
Фирма:
Град:
website
Описание:
Еко консулт ЕООД - консултантски услуги в областта на опазване на околната среда, ОВОС, КПКЗ, СЕВЕЗО, ЗБУТДопълнителна информация „Еко консулт” ЕООД – е независима консултантска фирма, водеща в областта на екологията и опазването на околната среда. ”Еко консулт” ЕООД разполага с квалифицирани специалисти и експерти по компонентите и факторите на околната среда и извършва цялостно обслужване на фирми по отношение на управлението на отпадъците и нормативната екологична уредба, както следва: • Осигуряване на формуляр с въпроси за необходимите данни, които инвеститорът да предостави за изготвяне на документацията; • Разработване на Работни листи за класификация на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците /ДВ, бр. 44 от 2004 г./, и съгласуване в РИОСВ; • Изготвяне на Програма за управление на отпадъците, съгласно чл. 29 от Закона за управление на отпадъците / ЗУО, ДВ, бр. 86 от 2003 г./и съгласуване в РИОСВ; • Изготвяне на Заявление за издаването на разрешение за извършване на дейности с отпадъци по смисъла на чл. 37 от ЗУО Срокове за изпълнение; • Изготвяне и съгласуване на Авариен план; • Разработване и съгласуване с отдел “Управление на отпадъци” при РИОСВ на „Отчетна книга за образувани отпадъци” по образец съгласно Наредба 9/28.09.2004 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности /ДВ бр.95 от 28.09.2004г./. тел. 082 59 39 88, 0894 73 11 11, 0886 10 58 85, 0895 17 99 99
Фирма:
Град:
website
Описание:
milovanov.bg
АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНА ПРАВНА ПОМОЩ, МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС. Допълнителна информация Устни и писмени консултации и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в България.
Фирма:
Град:
website
Описание:
fox.detectiv-bg.com
Детективска Агенция "FOX" -професионализъм,бързина и защита на личната информация както и лоялна ЦЕНА!!! -Разкрива изневери, издирва лица -фирмени проучвания и др.услугиДопълнителна информация Детективска Агенция "FOX" -професионализъм,бързина и защита на личната информация както и лоялна ЦЕНА!!! -Разкрива изневери, издирва лица -фирмени проучвания и др.услуги Предлага голям набор от най-добрата техника (последно поколение)!!! С която всеки клиент получава доказателствена информация с най- добър ефект,според индивидуалноста на всяка ситуация.... тел:0888400413 - 0897024504 E-mail:fox@detectiv-bg.com http://fox.detectiv-bg.com
Фирма:
Град:
website
Описание:
Регистрацията и пререгистрацията на търговски дружества по новия Закон за търговския регистър; Водене на преговори и съдействие при сключване на Предварителни и окончателни договори при всякакъв вид сделки с недвижими имоти.Допълнителна информация Регистрация и пререгистрация на фирма - ООД, ЕООД, ЕТ, промяна на обстоятелства: промяна на управител, промяна на съдружник, промяна на капитал, обявяване на ГФО, удостоверение за актуално състояние за пререгистрация, регистрация на нова фирма, откриване на фирма, професионално консултиране от адвокат и други, безплатни онлайн консултации.