Категории

.

Трудова медицина

Фирма:
Град:
website
Описание:
www.stm-lalovi.com
Служба по трудова медицина Лалови ООД. Договор; Оценка на риска; Инструкции за безопасност; Измервания; Медицински прегледи; Обучение;Консултация.Извършваме пълно обслужване на преференциални цени.
Фирма:
Град:
website
Описание:
medilavor.com
Служба по трудова медицина,здраве и безопасност при работа,оценка на риска, измервания на фактори на работната среда, периодични медицински прегледи
Фирма:
Град:
website
Описание:
team-code.org
СТМ–ТИЙМКОД обединява социалната отговорност и човешките взаимоотношения, амбициите на екип от сериозни професионалисти в своите области, да предоставят знанията и уменията си като добра практика на всеки, в грижа за служителите си по ЗБУТ. СТМ ТИЙМКОД подпомага работодателя чрез предоставяне на експертни съвети на ръководството, отделния работник, КУТ и ГУТ за извършване на превантивни дейности, насочени към: • постигане и поддържане на здравословна и безопасна работна среда; • постигане и поддържане на работоспособна и мотивирана работна сила; • превенция на свързаните с труда заболявания и злополуки; • поддържане и укрепване на работоспособността на работещите. В това направление дейностите извършвани от СТМ обхващат: 1. Идентифициране и оценка на риска за здравето на работното място. 2. Изследване и наблюдение на факторите на работната среда и работните практики, които могат да имат неблагоприятен ефект върху здравето на работещите, както и качеството на санитарно-битовото обслужване. 3. Участие в анализите на трудовите злополуки и професионалните заболявания. 4. Участие в разработването на програми за подобряване на работния процес, а също и за проверка и оценяване на здравните аспекти на нововъведения (технологии, оборудване, материали и т.н.). 5. Съвети по планирането и организацията на работата, дизайна на работните места, избора и поддръжката на машините и съоръженията, суровините и материалите, които се използват при работа. 6. Съвети по въпросите на БЗР, хигиената, ергономията, индивидуалното и колективно защитно оборудване. 7. Оценка пригодността на персонала за съответната работа. 8. Утвърждаване на адаптацията на работата към работника. 9. Изследване и оценка за влиянието на условията на труда върху здравословното състояние на работещите и разработване на медико-профилактични мерки за намаляване и предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, за поддържане и подобряване на здравето и работоспособността на работещите. 10. Съдействие за доставяне на информация и участие в програми за обучение и здравно образование на персонала в областта на БЗР, хигиената и ергономията. 11. Участие в организацията за оказване на първа помощ и спешно лечение. 12. Оказване на помощ за професионална рехабилитация на работещите. 13. Разработване и реализиране на специализирани програми за промоция на здравето на работното място. 14. Съвети за ефективно и ефикасно използване на ресурсите чрез установяване на добра комуникация и връзки в предприятието и извън него между работодатели, специалисти по безопасност, синдикати, работници, инспекции по труда, осигурителни институти, общо практикуващи лекари и др. 15. Осигуряване на добро качество на трудово медицинското обслужване най-вече с цел превенция на вредните въздействия при работа и предотвратяване на свързаните с труда заболявания.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Комплексно обслужване съгласно ЗЗБУТ. Оценка на риска. Мерки за отстраняване и намаляване на риска и безопасността при работа.
Фирма:
Град:
website
Описание:
ЕЛОТ "ЕГИУТ- Пловдив" е едно от водещите предприятия на ЕЛОТ, създадено през 1994г., чиято основна дейност е комплексно обслужване в областта на охраната и безопастността на труда. В ЕЛОТ работят повече от 20 специалисти с висше образование и специализации в областта на безопастността и здравето при работа. Във фирмата, единствената в страната с такъв обхват, има изградени следните легитимни структури: * Лаборатория за безопасни условия на труд- механо, електро, пожаро и взриво; * Лаборатория за здравословни условия на труд- микроклимат, осветление, шум, вибрации, електромагнитни полета, прах, токсични вещества и физическо натоварване; * Звено за обучение на специалисти по въпросите на охраната на труда, на електроспециалисти по ПБРЕУЕТЦЕМ, както и за провеждане на изпити за квалификационни групи; * Служба по трудова медицина; * Звено за консултански услуги. ЕЛОТ "ЕГИУТ- Пловдив" е в състояние да затвори целия цикъл в сферата на безопастността и здравето при работа /измерване, изследване, профилактика и инжинерни решения в областта на работната среда, превантивна дейност по отношение здравето на работещите/. В дейността си, на база на натрупания опит и традиции, залагаме на професионализъм, коректност и високо качество на резултатите, в съответствие с европейските директиви.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.euromedicbg.eu
ЗА НАС Във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, залегнали в Конституцията на РБ(чл.48,ал.5),Кодекс на труда (глава 13), за здравословни и безопасни условия на труд(ЗЗБУТ) и други нормативни актове и документи, ПРЕДЛАГАМЕ на работодателите обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ),консултации по всички въпроси касаещи ЗБР,изготвяне Оценка на риска и подпомагане при създаване на необходимата за всяка фирма документация. Служба по трудова медицина ЕВРОМЕДИК БГ ЕООД е регистрирана под номер 460 в министерство на здравеопазването със седалище и адрес на управление в град Варна. Услуги Обслужване на работниците от СТМ Консултации от специалисти СТМ. Участие в дейността на Комитета или Групата по условия на труд(КУТ/ГУТ). Разработване на програми и провеждане на обучение по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа (съгласно ЗЗБУТ чл.25а т.5 от 2007 г.). Консултации относно средствата за колективна и лична защита (ЛПС). Участие в разработването на инструкции за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Участие в разследването на трудови злопоуки и професионални заболявания. Здравно обслужване Периодични профилактични медицински прегледи на работниците. Допълнителни медицински прегледи съобразно естеството на работа и специфичните вредности по преценка на СТМ. По желание от страна на работодателя могат да бъдат организирани лабораторни изследвания и прегледи при: Офталмолог, УНГ, Невролог, Кардиолог, Гинеколог, Психолог, Пулмолог, Ортопед. Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове,свързани с работата им, както и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания. Изготвяне и съхранение на електронни здравни досиета. Анализ на здравното състояние на работниците. Анализ на временната нетрудоспособност на база копия от болничните листа за 12 месеца назад. Определяне годността на работещите да изпълняват дадения вид работа. Изготвяне оценка на риска за здравето и безопасността Оценка на работните процеси,оборудването, работните места, организацията на труда, използванете суровини и материали, факторите на работната среда. Изработване на контролни карти за оценка на работните места. Изработване на оценка на риска за работните места. Разработване на програма за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол(превенция) на риска. Разработване на препоръки относно преустройството на работните места и организацията на труда в съответствие с получените данни от измерванията нафакторите на работната среда. Разработване на физиологични режими на труд и почивка, спомагащи за запазване на здравето и работоспособността. Електробезопасност и фактори на работната среда Консултации,както и по желание на работодателя организиране на измервания отакредитиран орган за контрол,които се заплащат отделно: Електробезопасност-Импеданс на контура "Фаза-защитен проводник",Съпротивление на защитни заземителни инсталации,Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации,Съпротивление на изолация и други. Фактори на работната среда-Осветление,Шум,Микроклимат,Прах,Вентилация и други. "ЕВРОМЕДИК БГ" ЕООД предлага и организира сключване на всички видове застраховки, включително и задължителна застраховка "Трудова злополука" за работниците и служителите от фирмите на преференциални цени.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Работя като личен лекар в гр.Плевен . Работя с възрастни и деца. Работата ми е свързана с ежедневни контакти с колеги от доболнична и болнична помощ ,както с държавните така и с частните клиники. Мога да твърдя, че взаимоотношенията ми с колегите от различните нива на здравеопазването са добри , което е в предимство за обслужваните от мен пациенти.
Фирма:
Град:
website
Описание:
www.medical-bg.com
„ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ” ООД е регистрирано по търговския закон дружество с предмет на дейност, включващ трудово-медицинско обслужване, консултантски услуги, извършване на специализирани измервания, организиране на квалификационни курсове и обучения в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно изискванията на ЗЗЛД дружеството е регистрирано като Администратор на лични данни в Комисията по защита на личните данни.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Служба по трудова медицина-извършва оценка на риска на работното място, профилактични прегледи на работниците и служителите, анализи на временна нетрудоспособност, на трудови злополуки, на моментна заболеваемост, обучение на ГУТ и КУТ, обучение по оказване на долекарска помощ, изготвяне на правилници и програми за всички видове инструктажи, на инструкции и правила за безопасност при работа.
Фирма:
Град:
website
Описание:
Фирма "Етна" предлага професионален подбор на персонал и семейно консултиране.